مبلغ پرداختی (ريال)2,125,400,000 Rial
نوع پرداختچک
تاریخ1402.05.01
انتخاب بانکایران زمین
شماره تراکنش321325fب