جدول شماره ۲

Displaying 1 - 19 of 19

مبلغ پرداختی (ريال)نوع پرداختتاریخانتخاب بانکشماره تراکنش
651,320,000 Rialچک1416.12.29قرض‌الحسنه رسالت111111
500,000,000 Rialنقد1402.04.06پاسارگاد111111
5,152,151,400 Rialنقد1416.04.04پاسارگاد2315241521
2,125,400,000 Rialچک1402.05.01ایران زمین321325fب
100,000 Rialچک1423.02.02بانک شهر
50,000 Rialنقد1402.03.04حکمت ایرانیان
10,000 Rialنقد1402.02.10ایران زمین
30,000,000 Rialنقد1421.06.12خاورمیانه3614514
2,000,000 Rialنقد1411.12.14سینا35132231
10,000 Rialچک1402.01.01ایران زمین
2,525,251,251 Rialچک1420.03.03پست بانک7*77
20,000,000 Rialچک1420.03.08دی7987984564
نقد1421.02.01ایران زمین123231321
200,000,000 Rialچک1403.03.10حکمت ایرانیان111111
100,000,000 Rialنقد1402.04.20خاورمیانه11111
46,545,484 Rialچک1418.10.12رفاه5456454
21,321,564 Rialچک1418.08.12تجارت525646154
320,000,000 Rialنقد1402.09.11تجارت232
35,000,000 Rialچک1421.10.13سرمایه6561354
مبلغ پرداختی (ريال)نوع پرداختتاریخانتخاب بانکشماره تراکنش