جدول شماره ۱

Displaying 1 - 25 of 40

نامانتخاب مشخصات محصولنام خانوادگیکد ملیقیمت واحد محصول (ريال)مجموعباقیمانده حساب (ريال)نمایش جزییات
نصیرژئوممبران 1 میل آبیصادقی12910417291,070,000 Rial3,210,000,000 Rial2,998,000,000 Rialنمایش جزییات
محمدژئوممبران 1.5 میل مشکینژاد12916265571,030,000 Rial2,060,000,000 Rial2,049,953,336 Rialنمایش جزییات
حامدژئوممبران 1.5 میل مشکیجابری1289677409106,000 Rial3,180,000,000 Rial2,180,000,000 Rialنمایش جزییات
didariژئوممبران 1.5 میل مشکی12916265573,333,333,333,333 Rial1,111,111,111,111,000,013,139,332,825,088 Rial1,111,111,111,101,800,003,525,545,033,728 Rialنمایش جزییات
mehrabaniژئوممبران 1.5 میل مشکی33,333,333 Rial7,407,407,333,325,899,776 Rial7,074,073,999,992,599,552 Rialنمایش جزییات
espadanaژئوممبران 2 میل مشکی129162655774,745,641,521 Rial393,410,304,675,950,016 Rial393,388,082,453,729,984 Rialنمایش جزییات
shafiepourژئوممبران 1 میل مشکی12916265571,230,000 Rial36,900,000,000 Rial36,837,687,879 Rialنمایش جزییات
محسنژئوممبران 1.5 میل آبیرحمانی12891793441,060,000 Rial31,800,000,000 Rial31,400,000,000 Rialنمایش جزییات
سیدژئوممبران 1.5 میل مشکیموسوی46235512961,060,000 Rial3,180,000,000 Rial180,000,000 Rialنمایش جزییات
سیدژئوممبران 1.5 میل مشکیموسوی462355129610,600,000 Rial1,060,000,000,000 Rial1,058,997,999,991 Rialنمایش جزییات
سید موسویژئوممبران 1.5 میل مشکیموسوی12916265571,060,000 Rial1,060,000,000,000 Rial859,990,000,000 Rialنمایش جزییات
حامدژئوممبران 1.5 میل مشکیجابري12896774091,060,000 Rial4,240,000,000 Rial2,000,000,000 Rialنمایش جزییات
ایمانژئوممبران 2 میل مشکیبازیگران18185745611,100,000 Rial33,000,000,000 Rial8,000,000,000 Rialنمایش جزییات
lllllll12916265570 Rial0 Rialنمایش جزییات
محمدژئوممبران 1.5 میل مشکیکاکائی نژاد1270216023990,000 Rial1,980,000,000 Rial-500,000 Rialنمایش جزییات
ایمانژئوممبران 2 میل آبیبازیگران1818574561856,000 Rial1,151,320,000 Rial0 Rialنمایش جزییات
محمدژئوممبران 1 میل آبینژاد12916265579,990,000 Rial99,900,000,000 Rial94,747,848,600 Rialنمایش جزییات
asdfaژئوممبران مشکیsadfasdfنمایش جزییات
محمدژئوممبران 1 میل مشکیمحمدی12916265579,990,000 Rial19,980,000,000 Rial17,854,600,000 Rialنمایش جزییات
کاربرژئوممبران 1 میل مشکیادمین12921833220 Rial-100,000 Rialنمایش جزییات
علیژئوممبران 1 میل آبیرضایی129218332220,000 Rial40,000 Rial-10,000 Rialنمایش جزییات
علیژئوممبران 1 میل مشکیکریمی129218332210,000 Rial20,000 Rial10,000 Rialنمایش جزییات
محمدژئوممبران 1 میل مشکیمحمدی1291626557990,000 Rial9,900,000,000 Rial9,868,000,000 Rialنمایش جزییات
علیژئوممبران 1 میل مشکیکریمی129218332210,000 Rial20,000 Rial10,000 Rialنمایش جزییات
محمدژئوممبران 1 میل آبیمحمدی12916265576,000,000 Rial60,000,000,000 Rial59,980,000,000 Rialنمایش جزییات
نامانتخاب مشخصات محصولنام خانوادگیکد ملیقیمت واحد محصول (ريال)مجموعباقیمانده حساب (ريال)نمایش جزییات