مستربچ سفید

شرکت تيس توليد كننده مستربچ های سفيد با كيفيت های مطلوب در كاربردهای گوناگون می باشد. مستربچ های سفيد توليدی شركت تيس با درصد های متفاوت دی اكسيد تيتانيوم بر پايه های مختلف پليمر جهت صنايع نخ، الياف، گونی بافی، لوله، فیلم و پلاستیک كاربرد دارد.

جدول مستربچ سفید
CodePolymer
Based
Heat
Stability
ApplicationMelting
Point
Average of Largest
Agglomerates
Density
gr/cm³
Carrier MFI
10002PE280˚cPipe, Extrusion
Blown Film
131±1˚c(10 -15) µm1.21±0.0518 gr/10min (2.16 kg,190 ˚c)
10004PE280˚cPipe, Extrusion
Blown Film
131±1˚c(10 -15) µm1.21±0.0518 gr/10 min (2.16 kg,190 ˚c)
10006PE280˚cExtrusion, PP Woven
Bag,Injection, Blown Film
131±1˚c(15 -20) µm 1.62±0.05 18 gr/10 min (2.16 kg,190 ˚c)
10008PE280˚cExtrusion, PP Woven
Bag,Injection, Blown Film
131±1˚c(15 -20) µm1.65±0.05 18 gr/10 min (2.16 kg,190 ˚c)
30000PP280˚cPipe, Bag, Injection,
Blown Film, Extrusion
157±1˚c(15 -20) µm1.58±0.05 25 gr/10 min (2.16 kg,230 ˚c)
30002PP280˚cPipe, Extrusion, Blown
Film, Spunband
157±1˚c(10 -15) µm1.22±0.05 25 gr/10 min (2.16 kg,230 ˚c)
50000PET300˚cFiber, Yarn252±1˚c(10 -15) µm1.52±0.05 .