مستربچ افزودنی

مستربچ افزودنی شركت تيس توليد كننده انواع مستربچ های افزودنی نظير مقاوم كننده نوری ( UV stabilizer ) ضد اكسايش ( Antioxidant ) كمك فرايند ( processing Aids) و غيره جهت كاربردهای مختلف نساجی و پلاستیک میباشد. تشعشعات ماوراءبنفش تاثير مخربی در مواد پليمری دارد از اين رو انتخاب صحيح مقاوم كننده نوری بمنظور عملكرد مطلوب و طول عمر پليمر بسيار حائز اهميت است كه افزودن مقاوم كننده نوری تيس يكی ازبهترين گزينه ها برای كاربردهای مختلف پلیمری در صنایع نساجی ( الياف ونخ BCF&CF )و پلاستیک می باشد. مـواد ضد اكسايش ( Antioxidant ) شـركت تيس باعث تثبيت پليمردر حين فرايند اكستروژن شـده و طول عمر محصولات را افزايش می دهد.

جدول مستربچ افزودنی
CodePolymer Based Heat StabilityApplicationMelting PointDensity gr/cm³ Carrier MFI
29910Polyethylene Based Antioxidant Masterbatch280 ̊cPipe, Extrusion 132±1 ̊c1.05±0.054 gr/10 min (2.16 kg,190̊ c)
29930Polyethylene Based UV Stabilizer Masterbatch280 ̊cExtrusion, PP Woven Bag, PP Fiber, Blown Film131±1 ̊c1.05±0.0518 gr/10 min (2.16 kg,190 ̊c)
39930Polyethylene Based UV Stabilizer Masterbatch300 ̊cExtrusion, PP Woven Bag, PP Fiber, Blown Film157±1 ̊c1.05±0.0515 gr/10 min (2.16 kg,230 ̊c)