مستربچ مشکی

مستربچ های مشکی تولیدی شرکت تیس وابسته به گروه صنعتی ظریف مصور با پایه های پلیمری پلی الفین ( پلی اتیلن وپلی پروپیلن )، پلی استر و پلی آمید، با در صد های متفاوت دوده های میکرونیزه قابلیت ویژه ای را برای مستربچ های مشکی این شرکت ایجاد کرده است و با پایین تریین درصد مصرف در کاربردهای نخ والیاف ( POY,BCF,CF ) لوله، فیلم و پالستیک، شید رنگی مشکی با ته رنگ آبی ( tone Blue ) ایجاد می کند.

جدول مستربچ مشکی
CODECOLOURPOLYMER BASED HEAT
STABILITY
APPLICATION MELTING
POINT
DISPERSIONDensity
gr/cm³
۱۰۵۱۴PE۲۸۰˚cPipe, Bag, Injection,
Blown Film, Extrusion
۱۳۱±۱˚c(۲۰ – ۲۵) μm۱.۲۱±۰.۰۵ ۱۸ gr/ (2.16 kg,190 ˚c)
۲۰۵۰۰PE۲۸۰˚cPP Fiber, BCF Yarn۱۳۱±۱˚c(۱۰ – ۱۵) μm۱±۰.۰۵۱۸ gr/ (2.16 kg,190 ˚c)
۳۰۵۰۰PP۲۶۰˚cPP Fiber, BCF Yarn۱۵۶±۱˚c(۱۵ – ۲۰) μm۱±۰.۰۵۲۵ gr/10 min (2.16 kg,230 ˚c)
۶۰۵۰۰PET۳۰۰˚cPET Fiber۲۵۲±۱˚c(۱۵ – ۲۰) μm۱.۳۳±۰.۰۵
۶۰۵۰۶PET۳۰۰˚cPET Fiber۲۳۰±۱˚c(۱۰ – ۱۵) μm۱.۳۱±۰.۰۵
۶۰۵۰۸PET۳۰۰˚cPET Fiber ۲۳۰±۱˚c(۱۵ – ۲۰) μm۱.۲۷±۰.۰۵
۶۰۵۱۲PET/
PBT
۳۰۰˚cDeep blue tone black
Maserbatch for fine PET fiber
۲۵۰±۱˚c(۱۰ – ۱۵) μm۱.۳±۰.۰۵
۵۰۵۱۰PET/
PBT
۳۰۰˚cPET Fiber ۲۵۰±۱˚c(۱۵ – ۲۰) μm۱.۲۷±۰.۰۵