مستربچ مشکی

مستربچ های مشكی توليدی شركت تيس وابسته به گروه صنعتی ظریف مصور با پايه های پليمری پلی الفين ( پلی اتيلن وپلی پروپيلن )، پلی استر و پلی آميد، با در صد های متفاوت دوده های ميكرونيزه قابليت ويژه ای را برای مستربچ های مشكی اين شركت ايجاد كرده است و با پايين تريين درصد مصرف در كاربردهای نخ والياف ( POY,BCF,CF ) لوله، فیلم و پالستیک، شید رنگی مشكی با ته رنگ آبی ( tone Blue ) ايجاد می كند.

جدول مستربچ مشکی
CODECOLOURPOLYMER BASED HEAT
STABILITY
APPLICATION MELTING
POINT
DISPERSIONDensity
gr/cm³
10514PE280˚cPipe, Bag, Injection,
Blown Film, Extrusion
131±1˚c(20 – 25) μm1.21±0.05 18 gr/ (2.16 kg,190 ˚c)
20500PE280˚cPP Fiber, BCF Yarn131±1˚c(10 – 15) μm1±0.0518 gr/ (2.16 kg,190 ˚c)
30500PP260˚cPP Fiber, BCF Yarn156±1˚c(15 – 20) μm1±0.0525 gr/10 min (2.16 kg,230 ˚c)
60500PET300˚cPET Fiber252±1˚c(15 – 20) μm1.33±0.05
60506PET300˚cPET Fiber230±1˚c(10 – 15) μm1.31±0.05
60508PET300˚cPET Fiber 230±1˚c(15 – 20) μm1.27±0.05
60512PET/
PBT
300˚cDeep blue tone black
Maserbatch for fine PET fiber
250±1˚c(10 – 15) μm1.3±0.05
50510PET/
PBT
300˚cPET Fiber 250±1˚c(15 – 20) μm1.27±0.05