مستربچ رنگی ظریف مصور

انواع مستربچ های رنگی شركت تيس با تراكم بالای رنگدانه های آلی ومعدنی در كاربردهای متفاو ت نساجی و صنعت پالستیک به سفارش مشتريان توليد میشود.از خصوصيات بارز اين مسـتربچ ها مقاومت نوری و حرارتی بالا و حداقل ميزان درصد مصرف آنها می باشد . توليد طيف وسيعی از مستربچ های رنگی بر پايه پلی الفين ها ) پلی پروپيلن و پلی اتيلن ( و پلی استرها ) پلی اتيلن ترفتلات ( در كاربردهای مختلف نخ، الياف، لوله، فیلم و
پلاستیک سبب شده است كـه متناسب با نياز مشتری رنگ همانندی كامپيوتری در اسرع وقت صورت گيرد و نمونه های مستربچ و نخ های توليدی توسط دستگاه های پايلوت مستربچ و نخ تحويل مشتريان گردد. وپس از تاييد رنگ، توليد انبوه آن در اسرع وقت انجام می گردد.

Colorful Masterbatch
CodeColourPolymer BasedHeat StabilityapplicationMelting PointDensity gr/cm³Carrier MFI
26004OrangePE280˚cPP Fiber, Blown Film131±1˚c1.33±0.05 18 gr /10 min(2.16 kg,190 ˚c)
26010Pink PE280˚cPP Fiber, Blown Film131±1˚c1.2±0.0518 gr /10 min(2.16 kg,190 ˚c)
27000RedPE240˚cExtrusion, PP Woven Bag, Blown Film131±1˚c1.17±0.05 18 gr /10 min(2.16 kg,190 ˚c)
27004RedPE240˚cExtrusion, PP Woven Bag, Blown Film131±1˚c1.12±0.05 18 gr /10 min(2.16 kg,190 ˚c)
27008RedPE240˚cPP Fiber, Blown Film 126±1˚c1.08±0.05 20 gr/10 min (2.16 kg,190 ˚c)
27012Dark Red PE240˚cPP Fiber, Blown Film 126±1˚c1.09±0.05 20 gr/10 min (2.16 kg,190 ˚c)
27014PurplePE240˚cPP Fiber, Blown Film126±1˚c1.07±0.05 20 gr/10 min (2.16 kg,190 ˚c)
28000GrayPE280˚cPP Fiber, Blown Film131±1˚c1.3±0.0518 gr /10 min (2.16 kg,190 ˚c)
28002GrayPE280˚cPP Fiber, Blown Film 131±1˚c1.19±0.05 18 gr /10 min (2.16 kg,190 ˚c)
41000CreamPP280˚cPP BCF Yarn 156±1˚c1.3±0.0525 gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c)
41002CreamPP280˚cPP BCF Yarn 156±1˚c1.29±0.05 25 gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c)
21002BeigePE280˚cExtrusion, PP Woven Bag, Blown Film 131±1˚c1.44±0.05 18 gr /10 min (2.16 kg,190 ˚c)
21004BeigePE280˚cExtrusion, PP Woven Bag, Blown Film 131±1˚c1.44±0.05 18 gr /10 min (2.16 kg,190 ˚c)
22018ChocolatePE280˚cPP Fiber, Blown Film 131±1˚c1.33±0.05 18 gr /10 min (2.16 kg,190 ˚c)
22020BrownPE280˚cPP Fiber, Blown Film131±1˚c1.3±0.05 18 gr /10 min (2.16 kg,190 ˚c)
22022Light
Brown
PE280˚cPP Fiber, Blown Film131±1˚c1.13±0.0518 gr /10 min (2.16 kg,190 ˚c)
Colorful Masterbatch
CodeColourPolymer Based Heat StabilityApplicationMelting PointDensity gr/cm³Carrier MFI
23002BluePE280˚cExtrusion, PP Woven Bag, Blown Film131±1˚c1.13±0.05 18 gr /10 min(2.16 kg,190 ˚c)
23004BluePE280˚cExtrusion, Pipe 131±1˚c1.17±0.05 4 gr /10 min(2.16 kg,190 ˚c)
23008Dark Blue PE280˚cPP Fiber, Blown Film126±1˚c1.1±0.0520 gr /10 min(2.16 kg,190 ˚c)
24000GreenPE280˚cPipe, Extrusion, Blown Film131±1˚c1.25±0.05 18 gr /10 min(2.16 kg,190 ˚c)
24006Green JadePE280˚cPP Fiber, Blown Film 126±1˚c1.18±0.05 20 gr /10 min(2.16 kg,190 ˚c)
25000Bright PurplePE240˚cPP Fiber, Blown Film131±1˚c1.22±0.05 18 gr /10 min(2.16 kg,190 ˚c)
61018CreamPET300˚cPET Fiber 252±1˚c1.62±0.05
62006ChocolatePET300˚cPET Fiber 252±1˚c1.62±0.05
62018WalnutPET300˚cPET Fiber 252±1˚c1.62±0.05
62024Dark WalnutPET300˚cPET Fiber 252±1˚c1.62±0.05
63004Dark Blue PET300˚cPET Fiber 252±1˚c1.39±0.05
64006GreenPET300˚cPET Fiber, POY & FDY Yarn 252±1˚c1.48±0.05
65000Bright PurplePET270˚cPET Fiber 252±1˚c1.4±0.05
66014PinkPET270˚cPET Fiber 252±1˚c1.49±0.05
67014redPET280˚cPET Fiber 252±1˚c1.35±0.05
67016redPET270˚cPET Fiber 252±1˚c1.38±0.05
CodeColourPolymer Based Heat StabilityApplicationMelting PointDensity gr/cm³Carrier MFI
68002GrayPET300˚cPET Fiber, POY & FDY Yarn 252±1˚c1.43±0.05
48002SilverPE280˚cPP Fiber, Blown Film156±1˚c1.22±0.0525 gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c)
42000ChocolatePP280˚cPP BCF Yarn 156±1˚c1.3±0.0525 gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c)
42004BrownPP260˚cPP BCF Yarn 156±1˚c1.19±0.05 25 gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c)
42006ChocolatePP260˚cPP BCF Yarn156±1˚c1.19±0.0525 gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c)
43000Dark BluePP260˚cPP BCF Yarn156±1˚c1.2±0.0525 gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c)
43002BluePP260˚cPP BCF Yarn156±1˚c1.19±0.0525 gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c)
44000GreenPP260˚cPP BCF Yarn 156±1˚c1.18±0.05 25 gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c)
45000PurplePP250˚cPP BCF Yarn 156±1˚c1.13±0.05 25 gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c)
45004Bright PurplePP280˚cPP BCF Yarn 156±1˚c1.18±0.05 25 gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c)
46000Bright PurplePP260˚cPP BCF Yarn 156±1˚c1.17±0.05 25 gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c)
46002PinkPP260˚cPP BCF Yarn 156±1˚c1.17±0.05 25 gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c)
47000RedPP250˚cPP BCF Yarn 156±1˚c1.12±0.05 25 gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c)
48000Bright GrayPP280˚cPP BCF Yarn 156±1˚c1.2±0.0525 gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c)