مستربچ رنگی ظریف مصور

انواع مستربچ های رنگی شرکت تیس با تراکم بالای رنگدانه های آلی ومعدنی در کاربردهای متفاو ت نساجی و صنعت پالستیک به سفارش مشتریان تولید میشود.از خصوصیات بارز این مسـتربچ ها مقاومت نوری و حرارتی بالا و حداقل میزان درصد مصرف آنها می باشد . تولید طیف وسیعی از مستربچ های رنگی بر پایه پلی الفین ها ) پلی پروپیلن و پلی اتیلن ( و پلی استرها ) پلی اتیلن ترفتلات ( در کاربردهای مختلف نخ، الیاف، لوله، فیلم و
پلاستیک سبب شده است کـه متناسب با نیاز مشتری رنگ همانندی کامپیوتری در اسرع وقت صورت گیرد و نمونه های مستربچ و نخ های تولیدی توسط دستگاه های پایلوت مستربچ و نخ تحویل مشتریان گردد. وپس از تایید رنگ، تولید انبوه آن در اسرع وقت انجام می گردد.

Colorful Masterbatch
CodeColourPolymer BasedHeat StabilityapplicationMelting PointDensity gr/cm³Carrier MFI
۲۶۰۰۴OrangePE۲۸۰˚cPP Fiber, Blown Film۱۳۱±۱˚c۱.۳۳±۰.۰۵ ۱۸ gr /10 min(2.16 kg,190 ˚c)
۲۶۰۱۰Pink PE۲۸۰˚cPP Fiber, Blown Film۱۳۱±۱˚c۱.۲±۰.۰۵۱۸ gr /10 min(2.16 kg,190 ˚c)
۲۷۰۰۰RedPE۲۴۰˚cExtrusion, PP Woven Bag, Blown Film۱۳۱±۱˚c۱.۱۷±۰.۰۵ ۱۸ gr /10 min(2.16 kg,190 ˚c)
۲۷۰۰۴RedPE۲۴۰˚cExtrusion, PP Woven Bag, Blown Film۱۳۱±۱˚c۱.۱۲±۰.۰۵ ۱۸ gr /10 min(2.16 kg,190 ˚c)
۲۷۰۰۸RedPE۲۴۰˚cPP Fiber, Blown Film ۱۲۶±۱˚c۱.۰۸±۰.۰۵ ۲۰ gr/10 min (2.16 kg,190 ˚c)
۲۷۰۱۲Dark Red PE۲۴۰˚cPP Fiber, Blown Film ۱۲۶±۱˚c۱.۰۹±۰.۰۵ ۲۰ gr/10 min (2.16 kg,190 ˚c)
۲۷۰۱۴PurplePE۲۴۰˚cPP Fiber, Blown Film۱۲۶±۱˚c۱.۰۷±۰.۰۵ ۲۰ gr/10 min (2.16 kg,190 ˚c)
۲۸۰۰۰GrayPE۲۸۰˚cPP Fiber, Blown Film۱۳۱±۱˚c۱.۳±۰.۰۵۱۸ gr /10 min (2.16 kg,190 ˚c)
۲۸۰۰۲GrayPE۲۸۰˚cPP Fiber, Blown Film ۱۳۱±۱˚c۱.۱۹±۰.۰۵ ۱۸ gr /10 min (2.16 kg,190 ˚c)
۴۱۰۰۰CreamPP۲۸۰˚cPP BCF Yarn ۱۵۶±۱˚c۱.۳±۰.۰۵۲۵ gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c)
۴۱۰۰۲CreamPP۲۸۰˚cPP BCF Yarn ۱۵۶±۱˚c۱.۲۹±۰.۰۵ ۲۵ gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c)
۲۱۰۰۲BeigePE۲۸۰˚cExtrusion, PP Woven Bag, Blown Film ۱۳۱±۱˚c۱.۴۴±۰.۰۵ ۱۸ gr /10 min (2.16 kg,190 ˚c)
۲۱۰۰۴BeigePE۲۸۰˚cExtrusion, PP Woven Bag, Blown Film ۱۳۱±۱˚c۱.۴۴±۰.۰۵ ۱۸ gr /10 min (2.16 kg,190 ˚c)
۲۲۰۱۸ChocolatePE۲۸۰˚cPP Fiber, Blown Film ۱۳۱±۱˚c۱.۳۳±۰.۰۵ ۱۸ gr /10 min (2.16 kg,190 ˚c)
۲۲۰۲۰BrownPE۲۸۰˚cPP Fiber, Blown Film۱۳۱±۱˚c۱.۳±۰.۰۵ ۱۸ gr /10 min (2.16 kg,190 ˚c)
۲۲۰۲۲Light
Brown
PE۲۸۰˚cPP Fiber, Blown Film۱۳۱±۱˚c۱.۱۳±۰.۰۵۱۸ gr /10 min (2.16 kg,190 ˚c)
Colorful Masterbatch
CodeColourPolymer Based Heat StabilityApplicationMelting PointDensity gr/cm³Carrier MFI
۲۳۰۰۲BluePE۲۸۰˚cExtrusion, PP Woven Bag, Blown Film۱۳۱±۱˚c۱.۱۳±۰.۰۵ ۱۸ gr /10 min(2.16 kg,190 ˚c)
۲۳۰۰۴BluePE۲۸۰˚cExtrusion, Pipe ۱۳۱±۱˚c۱.۱۷±۰.۰۵ ۴ gr /10 min(2.16 kg,190 ˚c)
۲۳۰۰۸Dark Blue PE۲۸۰˚cPP Fiber, Blown Film۱۲۶±۱˚c۱.۱±۰.۰۵۲۰ gr /10 min(2.16 kg,190 ˚c)
۲۴۰۰۰GreenPE۲۸۰˚cPipe, Extrusion, Blown Film۱۳۱±۱˚c۱.۲۵±۰.۰۵ ۱۸ gr /10 min(2.16 kg,190 ˚c)
۲۴۰۰۶Green JadePE۲۸۰˚cPP Fiber, Blown Film ۱۲۶±۱˚c۱.۱۸±۰.۰۵ ۲۰ gr /10 min(2.16 kg,190 ˚c)
۲۵۰۰۰Bright PurplePE۲۴۰˚cPP Fiber, Blown Film۱۳۱±۱˚c۱.۲۲±۰.۰۵ ۱۸ gr /10 min(2.16 kg,190 ˚c)
۶۱۰۱۸CreamPET۳۰۰˚cPET Fiber ۲۵۲±۱˚c۱.۶۲±۰.۰۵
۶۲۰۰۶ChocolatePET۳۰۰˚cPET Fiber ۲۵۲±۱˚c۱.۶۲±۰.۰۵
۶۲۰۱۸WalnutPET۳۰۰˚cPET Fiber ۲۵۲±۱˚c۱.۶۲±۰.۰۵
۶۲۰۲۴Dark WalnutPET۳۰۰˚cPET Fiber ۲۵۲±۱˚c۱.۶۲±۰.۰۵
۶۳۰۰۴Dark Blue PET۳۰۰˚cPET Fiber ۲۵۲±۱˚c۱.۳۹±۰.۰۵
۶۴۰۰۶GreenPET۳۰۰˚cPET Fiber, POY & FDY Yarn ۲۵۲±۱˚c۱.۴۸±۰.۰۵
۶۵۰۰۰Bright PurplePET۲۷۰˚cPET Fiber ۲۵۲±۱˚c۱.۴±۰.۰۵
۶۶۰۱۴PinkPET۲۷۰˚cPET Fiber ۲۵۲±۱˚c۱.۴۹±۰.۰۵
۶۷۰۱۴redPET۲۸۰˚cPET Fiber ۲۵۲±۱˚c۱.۳۵±۰.۰۵
۶۷۰۱۶redPET۲۷۰˚cPET Fiber ۲۵۲±۱˚c۱.۳۸±۰.۰۵
CodeColourPolymer Based Heat StabilityApplicationMelting PointDensity gr/cm³Carrier MFI
۶۸۰۰۲GrayPET۳۰۰˚cPET Fiber, POY & FDY Yarn ۲۵۲±۱˚c۱.۴۳±۰.۰۵
۴۸۰۰۲SilverPE۲۸۰˚cPP Fiber, Blown Film۱۵۶±۱˚c۱.۲۲±۰.۰۵۲۵ gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c)
۴۲۰۰۰ChocolatePP۲۸۰˚cPP BCF Yarn ۱۵۶±۱˚c۱.۳±۰.۰۵۲۵ gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c)
۴۲۰۰۴BrownPP۲۶۰˚cPP BCF Yarn ۱۵۶±۱˚c۱.۱۹±۰.۰۵ ۲۵ gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c)
۴۲۰۰۶ChocolatePP۲۶۰˚cPP BCF Yarn۱۵۶±۱˚c۱.۱۹±۰.۰۵۲۵ gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c)
۴۳۰۰۰Dark BluePP۲۶۰˚cPP BCF Yarn۱۵۶±۱˚c۱.۲±۰.۰۵۲۵ gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c)
۴۳۰۰۲BluePP۲۶۰˚cPP BCF Yarn۱۵۶±۱˚c۱.۱۹±۰.۰۵۲۵ gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c)
۴۴۰۰۰GreenPP۲۶۰˚cPP BCF Yarn ۱۵۶±۱˚c۱.۱۸±۰.۰۵ ۲۵ gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c)
۴۵۰۰۰PurplePP۲۵۰˚cPP BCF Yarn ۱۵۶±۱˚c۱.۱۳±۰.۰۵ ۲۵ gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c)
۴۵۰۰۴Bright PurplePP۲۸۰˚cPP BCF Yarn ۱۵۶±۱˚c۱.۱۸±۰.۰۵ ۲۵ gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c)
۴۶۰۰۰Bright PurplePP۲۶۰˚cPP BCF Yarn ۱۵۶±۱˚c۱.۱۷±۰.۰۵ ۲۵ gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c)
۴۶۰۰۲PinkPP۲۶۰˚cPP BCF Yarn ۱۵۶±۱˚c۱.۱۷±۰.۰۵ ۲۵ gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c)
۴۷۰۰۰RedPP۲۵۰˚cPP BCF Yarn ۱۵۶±۱˚c۱.۱۲±۰.۰۵ ۲۵ gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c)
۴۸۰۰۰Bright GrayPP۲۸۰˚cPP BCF Yarn ۱۵۶±۱˚c۱.۲±۰.۰۵۲۵ gr /10 min(2.16 kg,230 ˚c)