نوشته‌ها

6 کاربرد عمومی ژئوتکستایل در امور عمرانی و راه

کاربردهای مهم و عمومی ورقهای ژئوتکستایل گروه صنعتی ظریف مصور شامل زهکشی، تقویت و مقاوم‌سازی، فیلتراسیون، محافظت، جداسازی، کنترل فرسایش